แนะนำเทศบาล
วิสัยทัศน์
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
กองวิชาการฯ
งานทะเบียนราษฎร์
สถานธนานุบาล
งานเทศกิจ
กองช่างสุขาภิบาล
โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากร ตั้งตรงจิต ๑๕
โรงเรียนเทศบาล ๒สามัคคีวิทยากร
โรงเรียนเทศบาล ๓ ห้าธันวาคม

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือปฏิบัติงาน/บริการ

การบริหารงานบุคคล

การป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

จัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อพัสดุ ปี2562

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานประจำปี 2562

แผนพัฒนาเทศบาล

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

แผนยุทธศาสตร์ ปี 63

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร้องเรียน-ร้องทุกข์

 

 

งานเทศกิจ และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จ่าเอกอัครเดช รัจนสิงห์

นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ

นายสุภาพ ศรีแก่นทราย

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

นายวิรัชชัย ชัยเรียบ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสมยศ ไชยวิเศษ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายวีระศักดิ์ แสงหัวช้าง

พนักงานดับเพลิง

นายสมควร ภูมิแสน

พนักงานดับเพลิง

นายชัยชนะ ดอกบัว

คนงานทั่วไป

นายบรรพต จันทร์ทอง

คนงานทั่วไป

นายนัฏฐพล โนนคำวงศ์

คนงานทั่วไป

นายอดุลย์ อุไรอำไพ

คนงานทั่วไป

นายสุวีร์ วงษ์คชศักดิ์

คนงานทั่วไป

นายทศพล อาจชมภู

คนงานทั่วไป

นายอิทธิพล ศรีใส

คนงานทั่วไป

นายอดิศร สาระคำ

คนงานทั่วไป

นายพชรพฤษ์ จันทร์ฤาชัย

คนงานทั่วไป

นายยุทธชัย กุจะพันธ์

คนงานทั่วไป

นายพินิจ เต่าทอง

คนงานทั่วไป

นายวศิษฐ์พล กองศรี

คนงานทั่วไป

น.ส.จุฑามาศ มนต์ขลัง

คนงานทั่วไป

นายภานุวัฒน์ กอแก้ว

คนงานทั่วไป

นายอนิรุธ วงษ์แหวน

คนงานทั่วไป

นายเจษฎาภรณ์ สุวรรณราช

คนงานทั่วไป

นายภาคิน ไชยราช

คนงานทั่วไป

นายวรากร วงษ์แหวน

คนงานทั่วไป

นายปรมินทร์ วงษคำน้อย

คนงานทั่วไป

นายรักชาติ เสน่หา

คนงานทั่วไป

นายจาตุรงค์ สุนทรารักษ์

คนงานทั่วไป

นายธนสวรรค์ ปานวุฒิ

คนงานทั่วไป

นายทองปอน ศรีวะรมย์

คนงานทั่วไป

นายอนุพงษ์ วงษ์แหวน

คนงานทั่วไป

นายวีระรัตน์ แซ่จุง

คนงานทั่วไป

นายชัยยันต์ ภูมิแสน

คนงานทั่วไป

 

 

 

งานเทศกิจ และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย  การสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี  การควบคุมการติดตั้ง  ตาก  วาง  แขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะการควบคุมการทิ้งซากยานยนต์ในที่สาธารณะ  การควบคุมการปิดป้ายและการใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต  การควบคุม  การขูด ขีด เขียน กะเทาะ พ่นสีบนกำแพง ถนน ต้นไม้  การปล่อย  นำสัตว์จูงไปตามถนน  การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยทั่ว ๆ ไป  การปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายสั่งการ

 

 

กลับสู่หน้าหลัก

นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร

นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

 

นายสถิตย์ ศรีสงคราม

ปลัดเทศบาลเมืองยโสธร