แนะนำเทศบาล
วิสัยทัศน์
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
กองวิชาการฯ
งานทะเบียนราษฎร์
สถานธนานุบาล
งานเทศกิจ
กองช่างสุขาภิบาล
งานตรวจสอบภายใน
โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากร ตั้งตรงจิต ๑๕
โรงเรียนเทศบาล ๒สามัคคีวิทยากร
โรงเรียนเทศบาล ๓ ห้าธันวาคม

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือปฏิบัติงาน/บริการ

การบริหารงานบุคคล

การป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

จัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อพัสดุ ปี2562

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานประจำปี 2562

รายงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

แผนพัฒนาเทศบาล

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

แผนยุทธศาสตร์ ปี 63

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร้องเรียน-ร้องทุกข์

 

 

นายจีระศักดิ์ บุญเสริม

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายปฐมพงษ์ โคตรสมบัติ

หัวหน้าฝ่ายแบบแผน

นายดิลก แวงโสธรณ์

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นายสุนทร ลครวงศ์

นายช่างโยธาอาวุโส

นายศุภวิทย์ ทิพยเนตร

นายช่างโยธาชำนาญงาน

จ.ส.อ.ฉัตรมงคล สีนาค

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายวรรณทอง ภูโสภา

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นายคณาธิป บุญจันทร์

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นางคณิต มิ่งไชย

ลูกจ้างประจำ

นายปรีชา บุญทา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายชัยชาญ คานเขต

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางรัชฎาภรณ์ กุจะพันธ์

พนักงานจ้างตามภารกิจ

น.ส.จารุณี วงศ์เสนา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายพัฒนจักร ธัมมานุกูลสวัสดิ์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายนพดล เถื่อนกลาง

พนักงานจ้างทั่วไป

น.ส.รศกร แซ่ตั้ง

พนักงานจ้างทั่วไป

น.ส.ฉัตรแก้ว แสงพันธ์

พนักงานจ้างทั่วไป

น.ส.สุปวีณ์ สีนอร์กฤตบุญ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

น.ส.อริสา ปาทาน

พนักงานจ้างเหมาบริการ

น.ส.ศิริลักษณ์ ไหลริน

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายพงษ์พัฒน์ โสมมณวัฒน์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายกันตชาติ วรสาร

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายภวัต ยาวะโนภาส

พนักงานจ้างเหมาบริการ

น.ส.วรางคนา บุญเสริม

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายกิตติศักดิ์ ยาวะโนภาส

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

กองช่าง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบการจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานสถาปัตยกรรม  งานผังเมือง  และการควบคุมอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย  และงานสาธารณูปโภค  งานสวนสาธารณะ  งานศูนย์เครื่องจักรกล  งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ  รวมทั้งดูแลรับผิดชอบงานจัดตกแต่งสถานที่ใน  งานราชพิธี  งานรัฐพิธี  และงานประเพณีท้องถิ่น  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับงานวิศวกรรม  งานสถาปัตยกรรม  งานสาธารณูปโภค  งานสวนสาธารณะ  และงานไฟฟ้าสาธารณะ  ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงานวินิจฉัยสั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คำปรึกษา  แนะนำ  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ไขขัดข้องในการปฏิบัติงาน  ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งกองช่างได้แบ่งงานออกเป็น 2 ฝ่าย  ดังนี้

1.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

  • งานวิศวกรรม
  • งานสถาปัตยกรรม

2ฝ่ายการโยธา

  • งานสาธารณูปโภค
  • งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
  • งานสวนสาธารณะ

 

กลับสู่หน้าหลัก

 

นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร

นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

 

นายสถิตย์ ศรีสงคราม

ปลัดเทศบาลเมืองยโสธร