แนะนำเทศบาล
วิสัยทัศน์
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
กองวิชาการฯ
งานทะเบียนราษฎร์
สถานธนานุบาล
งานเทศกิจ
กองช่างสุขาภิบาล
งานตรวจสอบภายใน
โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากร ตั้งตรงจิต ๑๕
โรงเรียนเทศบาล ๒สามัคคีวิทยากร
โรงเรียนเทศบาล ๓ ห้าธันวาคม

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือปฏิบัติงาน/บริการ

การบริหารงานบุคคล

การป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

จัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อพัสดุ ปี2562

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานประจำปี 2562

รายงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

แผนพัฒนาเทศบาล

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

แผนยุทธศาสตร์ ปี 63

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร้องเรียน-ร้องทุกข์

 

 

น.ส.จุไรรัตน์ ฉวีรักษ์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองยโสธร

 

นางภัทร์สิริย์ สุรศิลป์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญงาน

นายสำรวย ศรีบุตร

หัวหน้าฝ่ายธุรการ

นางกาญจนา สีทาแก

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

น.ส.นิวัฒนา ศุภผลา

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจการขนส่ง

นางแววตา ธำรงทรัพย์

หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา

นางกรรณิการ์ ติณรัตน์

นักจัดการงานทะเบียน

และบัตรชำนาญการ

น.ส.ธนิดา พงษ์สนิท

เจ้าพนักงานทะเบียน

ชำนาญงาน

นายวีระพงษ์ วงษ์แหวน

เจ้าพนักงานธุรการ

ชำนาญงาน

พจอ.ถิรพงษ์ แพงมา

เจ้าพนักงานธุรการ

ชำนาญงาน

นายวิรัตน์ วงษ์อุทา

ลูกจ้างประจำ

นายสุนทร ดอกบัว

ลูกจ้างประจำ

นางบุษกร บุญเกิด

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายโสภณวิชญ์ อยู่คง

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางวิภาพร โล่ห์คำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

นายศักดิ์ หลอดแก้ว

พนักงานขับรถยนต์

นางอรัญญา บุญทา

คนงานทั่วไป

น.ส.วันเพ็ญ แสงพันธ์

คนงานทั่วไป

น.ส.ประภาพร โสมณวัตร

คนงานทั่วไป

นายมงคล ดอกบัว

คนงานทั่วไป

นายอารักษ์ สังขะรมย์

คนงานทั่วไป

น.ส.ภาวิณี จิตตะยโศธร

คนงานทั่วไป

น.ส.วรรณนิสา ธรรมแท้

คนงานทั่วไป

น.ส.จิตติมา นาริน

คนงานทั่วไป

น.ส.วนิดา ปุราเต

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสฤษดิ์ เวชกามา

คนงานทั่วไป

ว่าที่ ร.ต.ธนพล จินตประชา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายวิทวัส ส่งศรีโรจน์

คนงานทั่วไป

นายมานิต ชินรินทร์

คนงานทั่วไป

นายประกิตติ มหาจันทร์

คนงานทั่วไป

 

 

 

 

สำนักปลัดเทศบาลเมืองยโสธร
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง  หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ  รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล  สำนักปลัดเทศบาล  ประกอบด้วย

  1. ฝ่ายอำนวยการ  ประกอบด้วย  งานการเจ้าหน้าที่
  2. ฝ่ายปกครอง  ประกอบด้วย  งานทะเบียนราษฎร  และงานบัตรประจำตัวประชาชน
  3. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ประกอบด้วย  งานป้องกันและบรรเทามาธารณภัย  และงานเทศกิจ
  4. ฝ่ายธุรการ  ประกอบด้วย  งานธุรการ  และงานรัฐพิธี
  5. ฝ่ายกิจการสภา  ประกอบด้วย  งานเลขานุการสภา, งานธุรการ  และงานเลือกตั้ง
  6. ฝ่ายส่งเสริมกิจการขนส่ง

กลับสู่หน้าหลัก

 

นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร

นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

 

นายสถิตย์ ศรีสงคราม

ปลัดเทศบาลเมืองยโสธร