แนะนำเทศบาล
วิสัยทัศน์
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
กองวิชาการฯ
งานทะเบียนราษฎร์
สถานธนานุบาล
งานเทศกิจ
กองช่างสุขาภิบาล
งานตรวจสอบภายใน
โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากร ตั้งตรงจิต ๑๕
โรงเรียนเทศบาล ๒สามัคคีวิทยากร
โรงเรียนเทศบาล ๓ ห้าธันวาคม

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือปฏิบัติงาน/บริการ

การบริหารงานบุคคล

การป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

จัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อพัสดุ ปี2562

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานประจำปี 2562

รายงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

แผนพัฒนาเทศบาล

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

แผนยุทธศาสตร์ ปี 63

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร้องเรียน-ร้องทุกข์

 

 

นางธาดา พลขำ

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

นางสายชล แก่นสุวรรณ์

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางพรพรรณ ปันสกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายกิตติพงษ์ ฝ่ายดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ว่าที่ร้อยโทเอกสิทธิ์ มูลสาร

นิติกรชำนาญการ

นางเปรมปวีร์ แสนสุด

นิติกรชำนาญการ

นางสุภาสดี ชำนาญเวช

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายณัฐวิโรจน์ สุวรรณราช

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายปริญญา บุญเรือง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวธนิษฐา แซ่ฉั่ว

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางอนุศรา โพธิ์ทอง

พนักงานจ้างทั่วไป

นายศุภชัย โรจน์นิรไพพงษ์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายศุกานต์ คมขำ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายนิพนธ์ สุนทรา

พนักงานจ้างทั่วไป

นายประวิทย์ เอราวรรณ

พนักงานจ้างทั่วไป

 

 

กองวิชาการและแผนงาน
มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน  ซึ่งลักษณะเพื่อประกอบกำหนดนโยบายการจัดทำแผน  หรือโครงการติดตาม  และประเมินผลแผนการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร  หรือความมั่นคงของประเทศ  ทั้งนี้อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาล  โครงการระดับชาติ  ระดับกระทรวง  ระดับกรม  หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี  ประกอบด้วย

1.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

  • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • งานประชาสัมพันธ์
  • งานนิติการ
  • งานธุรการ

กลับสู่หน้าหลัก

 

นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร

นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

 

นายสถิตย์ ศรีสงคราม

ปลัดเทศบาลเมืองยโสธร