แนะนำเทศบาล
วิสัยทัศน์
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
กองวิชาการฯ
งานทะเบียนราษฎร์
สถานธนานุบาล
งานเทศกิจ
กองช่างสุขาภิบาล
งานตรวจสอบภายใน
โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากร ตั้งตรงจิต ๑๕
โรงเรียนเทศบาล ๒สามัคคีวิทยากร
โรงเรียนเทศบาล ๓ ห้าธันวาคม

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือปฏิบัติงาน/บริการ

การบริหารงานบุคคล

การป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

จัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อพัสดุ ปี2562

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานประจำปี 2562

รายงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

แผนพัฒนาเทศบาล

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

แผนยุทธศาสตร์ ปี 63

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร้องเรียน-ร้องทุกข์

 

 

นางสุภาภรณ์ เวชกามา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

น.ส.ญาณิศา วงษ์มิตร

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

นางณัฐนันท์ ชราศรี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญงาน

นางสินีพรรณ ปุริสา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติงาน

นายวรพล จันทะขันธ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายชาตรี สุวรรณราช

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายมีศักดิ์ เซียตระกูล

พนักงานจ้างทั่วไป

น.ส.กมลชนก จีระระรื่นศักดิ์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายอานนท์ อยู่คง

พนักงานจ้างทั่วไป

น.ส.ปาณิสรา นวลพงษ์

พนักงานจ้างทั่วไป

น.ส.เบญจมาส วงษ์คำจันทร์

พนักงานจ้างทั่วไป

น.ส.รุ่งนภา ศิริโสม

พนักงานจ้างเหมาบริการ

น.ส.ภคมน โสธรวงษ์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายพลกฤษณ์ ทองมี

พนักงานจ้างทั่วไป

กองการศึกษา
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา  และนอกระบบการศึกษา  เช่น  การจัดการศึกษาปฐมวัย  อนุบาลศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  และอาชีวศึกษา  โดยให้มีงานธุรการ  งานการเจ้าหน้าที่  งานบริหารวิชาการ  งานโรงเรียน  งานศึกษานิเทศก์  งานกิจการนักเรียน  งานห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์  งานกิจการศาสนา  ส่งเสริมประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรม  งานกีฬา  และนันทนาการ  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  ประกอบด้วย

1.ฝ่ายบริหารการศึกษา

  • งานการเจ้าหน้าที่
  • งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ

2.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

  • งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
  • งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ
  • งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา
  • งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
  • งานกีฬาและทันทนาการ
  • งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม

 

กลับสู่หน้าหลัก

 

นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร

นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

 

นายสถิตย์ ศรีสงคราม

ปลัดเทศบาลเมืองยโสธร