แนะนำเทศบาล
วิสัยทัศน์
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
กองวิชาการฯ
งานทะเบียนราษฎร์
สถานธนานุบาล
งานเทศกิจ
กองช่างสุขาภิบาล
งานตรวจสอบภายใน
โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากร ตั้งตรงจิต ๑๕
โรงเรียนเทศบาล ๒สามัคคีวิทยากร
โรงเรียนเทศบาล ๓ ห้าธันวาคม

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือปฏิบัติงาน/บริการ

การบริหารงานบุคคล

การป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

จัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อพัสดุ ปี2562

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานประจำปี 2562

รายงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

แผนพัฒนาเทศบาล

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

แผนยุทธศาสตร์ ปี 63

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร้องเรียน-ร้องทุกข์

 

 

นางพงษ์ลดา สมพงษ์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นายโสภณ โพธิ์ศรี

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางคมขวัญ ไชยมงคล

เจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.นันทกา พรมจักร์

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางบุญกว้าง สุนทรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางอารยา งามปัญญา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

น.ส.นิรชร สุนทรารักษ์

พนักงานจ้างตามภารกิจ

น.ส.ทิพวรรณ วงษ์ศรีแก้ว

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

น.ส.กนกพร กรภิบาล

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

กองสวัสดิการสังคม
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์  การส่งเสริมเด็กและเยาวชน  การพัฒนาชุมชน  การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด  การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน  การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นและงานสาธารณะ  การให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม  ประกอบด้วย

  • ฝ่ายพัฒนาชุมชน
  • งานพัฒนาชุมชน

กลับสู่หน้าหลัก

 

นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร

นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

 

นายสถิตย์ ศรีสงคราม

ปลัดเทศบาลเมืองยโสธร