แนะนำเทศบาล
วิสัยทัศน์
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
กองวิชาการฯ
งานทะเบียนราษฎร์
สถานธนานุบาล
งานเทศกิจ
กองช่างสุขาภิบาล
งานตรวจสอบภายใน
โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากร ตั้งตรงจิต ๑๕
โรงเรียนเทศบาล ๒สามัคคีวิทยากร
โรงเรียนเทศบาล ๓ ห้าธันวาคม

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือปฏิบัติงาน/บริการ

การบริหารงานบุคคล

การป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

จัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อพัสดุ ปี2562

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานประจำปี 2562

รายงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

แผนพัฒนาเทศบาล

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

แผนยุทธศาสตร์ ปี 63

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร้องเรียน-ร้องทุกข์

 

 

นายสำรวย ศรีบุตร

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางกรรณิการ์ ติณรัตน์

นักจัดการงานทะเบียน

และบัตรชำนาญการ

น.ส.ธนิดา พงษ์สนิท

เจ้าพนักงานทะเบียน

ชำนาญงาน

นางวิภาพร โล่ห์คำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

น.ส.ภาวิณี จิตตะยโศธร

คนงานทั่วไป

น.ส.วนิดา ปุราเต

พนักงานจ้างเหมาบริการ

งานทะเบียนราษฎร์  มีหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนในด้านต่างๆ ดังนี้
การแจ้งเกิด  ให้เจ้าบ้านหรือบิดา   มารดา  แจ้งเกิดต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน 15 วัน  นับแต่วันเกิด
หลักฐาน

 1. บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าบ้าน  บิดา  มารดา
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. หนังสือรับรองการเกิด  กรณีเกิดโรงพยาบาล

การแจ้งตาย  เจ้าบ้านหรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้านหรือผู้พบศพเป็นผู้แจ้งภายใน 24 ชั่วโมง  ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่มีคนตาย
หลักฐาน

 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้แจ้ง
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. หนังสือรับรองการตาย (ถ้ามี)
 4. กรณีตายผิดธรรมชาติ  เช่นอุบัติเหตุ  ถูกฆาตรกรรมฯลฯ  ให้นำหลักฐานใบรับรองแจ้งจากตำรวจท้องที่  หรือใบชันสูตรพลิกศพมาด้วย
 5. หนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน

การแจ้งย้ายเข้า
หลักฐาน

 1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้งหรือเจ้าบ้าน 
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ใบแจ้งย้ายที่อยู่พร้อมลายเซ็นเจ้าบ้าน

การแจ้งย้ายออก
หลักฐาน

 1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้งและเจ้าบ้าน 
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. หนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้านในกรณีที่ผู้แจ้งไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน
 4. กรณีบุคคลที่ย้ายออกเป็นบุคคลต่างด้าวจะต้องขอหนังสืออนุญาตจากจังหวัดก่อน

การแจ้งย้ายปลายทาง
หลักฐาน

 1. เจ้าบ้าน, เจ้าตัว  พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน (ถ่ายเอกสารอย่างละ 1 ชุด)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. หนังสือยินยอมให้ย้ายเข้า

กลับสู่หน้าหลัก

 

นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร

นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

 

นายสถิตย์ ศรีสงคราม

ปลัดเทศบาลเมืองยโสธร