แนะนำเทศบาล
วิสัยทัศน์
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
กองวิชาการฯ
งานทะเบียนราษฎร์
สถานธนานุบาล
งานเทศกิจ
กองช่างสุขาภิบาล
โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากร ตั้งตรงจิต ๑๕
โรงเรียนเทศบาล ๒สามัคคีวิทยากร
โรงเรียนเทศบาล ๓ ห้าธันวาคม

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือปฏิบัติงาน/บริการ

การบริหารงานบุคคล

การป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

จัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อพัสดุ ปี2562

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานประจำปี 2562

แผนพัฒนาเทศบาล

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

แผนยุทธศาสตร์ ปี 63

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร้องเรียน-ร้องทุกข์

 

 

 

งานทะเบียนราษฎร์  มีหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนในด้านต่างๆ ดังนี้
การแจ้งเกิด  ให้เจ้าบ้านหรือบิดา   มารดา  แจ้งเกิดต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน 15 วัน  นับแต่วันเกิด
หลักฐาน

 1. บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าบ้าน  บิดา  มารดา
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. หนังสือรับรองการเกิด  กรณีเกิดโรงพยาบาล

การแจ้งตาย  เจ้าบ้านหรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้านหรือผู้พบศพเป็นผู้แจ้งภายใน 24 ชั่วโมง  ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่มีคนตาย
หลักฐาน

 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้แจ้ง
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. หนังสือรับรองการตาย (ถ้ามี)
 4. กรณีตายผิดธรรมชาติ  เช่นอุบัติเหตุ  ถูกฆาตรกรรมฯลฯ  ให้นำหลักฐานใบรับรองแจ้งจากตำรวจท้องที่  หรือใบชันสูตรพลิกศพมาด้วย
 5. หนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน

การแจ้งย้ายเข้า
หลักฐาน

 1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้งหรือเจ้าบ้าน 
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ใบแจ้งย้ายที่อยู่พร้อมลายเซ็นเจ้าบ้าน

การแจ้งย้ายออก
หลักฐาน

 1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้งและเจ้าบ้าน 
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. หนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้านในกรณีที่ผู้แจ้งไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน
 4. กรณีบุคคลที่ย้ายออกเป็นบุคคลต่างด้าวจะต้องขอหนังสืออนุญาตจากจังหวัดก่อน

การแจ้งย้ายปลายทาง
หลักฐาน

 1. เจ้าบ้าน, เจ้าตัว  พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน (ถ่ายเอกสารอย่างละ 1 ชุด)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. หนังสือยินยอมให้ย้ายเข้า

กลับสู่หน้าหลัก

 

นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร

นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

 

นายสถิตย์ ศรีสงคราม

ปลัดเทศบาลเมืองยโสธร