แนะนำเทศบาล
วิสัยทัศน์
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
กองวิชาการฯ
งานทะเบียนราษฎร์
สถานธนานุบาล
งานเทศกิจ
กองช่างสุขาภิบาล
งานตรวจสอบภายใน
โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากร ตั้งตรงจิต ๑๕
โรงเรียนเทศบาล ๒สามัคคีวิทยากร
โรงเรียนเทศบาล ๓ ห้าธันวาคม

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือปฏิบัติงาน/บริการ

การบริหารงานบุคคล

การป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

จัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อพัสดุ ปี2562

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานประจำปี 2562

รายงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

แผนพัฒนาเทศบาล

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

แผนยุทธศาสตร์ ปี 63

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร้องเรียน-ร้องทุกข์

 

 

น.ส.ทัศนีย์ อกอุ่น

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางอัญชลี ทองดี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 

 

น.ส.รชยา จันทร์ศิริ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

น.ส.สุภาวดี บุญเกิด

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

น.ส.สุพรรณี องอาจ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 

น.ส.ศินิภา หอมหวน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

น.ส.เกศรินทร์ กุดเป่ง

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

น.ส.พัชชา มหาทอง

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

น.ส.กฤษณา ศรีนนท์

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางรำไพ สุนทรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

น.ส.นันท์นภัส ไชยสนธิ์

พนักงานจ้างตามภารกิจ

น.ส.อินทุอร ชูรัตน์

พนักงานจ้างตามภารกิจ

น.ส.สุนันทินี ทองประทุม

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายอุทัย กองบุญ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายพงษ์ศักดิ์ แสงม่วง

พนักงานจ้างทั่วไป

นายไมตรี แสงสว่าง

พนักงานจ้างทั่วไป

น.ส.ลลิชา ลครวงษ์

พนักงานจ้างทั่วไป

นางอารีย์ วงษ์แหวน

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสมบูรณ์ โสธรวงษ์

พนักงานจ้างทั่วไป

น.ส.อาคม ครองยุติ

พนักงานจ้างทั่วไป

นางรัชดา วะริวงษ์

พนักงานจ้างทั่วไป

น.ส.ศุภราภรณ์ แก้วศิริ

พนักงานจ้างทั่วไป

 

กองคลัง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย  การรับ  การนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงินการตรวจใบสำคัญ  ฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบำเหน็จ  บำนาญ  เงินอื่น ๆ  งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย  งานทำงบทดลองประจำเดือน  ประจำปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  ส่วนราชการภายในประกอบด้วย

1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  • งานธุรการ
  • งานการเงินและบัญชี

2.ฝ่ายบริหารงานคลัง

  • งานพัสดุและทรัพย์สิน
  • งานการเงินและบัญชี
  • งานทะเบียนการคลัง
  • งานสถิติการคลัง

3.ฝ่ายพัฒนารายได้

  • งานพัฒนารายได้
  • งานผลประโยชน์และกิจการพานิชย์

4.ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

  • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  • งานบริหารข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

กลับสู่หน้าหลัก

 

นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร

นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

 

นายสถิตย์ ศรีสงคราม

ปลัดเทศบาลเมืองยโสธร