แนะนำเทศบาล
วิสัยทัศน์
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
กองวิชาการฯ
งานทะเบียนราษฎร์
สถานธนานุบาล
งานเทศกิจ
กองช่างสุขาภิบาล
งานตรวจสอบภายใน
โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากร ตั้งตรงจิต ๑๕
โรงเรียนเทศบาล ๒สามัคคีวิทยากร
โรงเรียนเทศบาล ๓ ห้าธันวาคม

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือปฏิบัติงาน/บริการ

การบริหารงานบุคคล

การป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

จัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อพัสดุ ปี2562

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานประจำปี 2562

รายงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

แผนพัฒนาเทศบาล

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

แผนยุทธศาสตร์ ปี 63

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร้องเรียน-ร้องทุกข์

 

 

สถานธนานุบาล
ตั้งอยู่เลขที่ 1/2 ถนนประชาสัมพันธ์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร 35000
บทบาทภาระหน้าที่ของสถานธนานุบาล  หรือโรงรับจำนำ  ให้จำนำสินเชื่อแก่ประชาชนในห้องถิ่น โดยรับจำนำทรัพย์สิน  สิ่งของ  จากประชาชนที่ขัดสนหรือขาดเงินทุนหมุนเวียน  ที่จะนำไปใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า  หรือใช้ในการลงทุนหมุนเวียนในธุรกิจ  เสียดอกเบี้ยในอัตราต่ำ  ไม่ต้องไปกู้ยืมแหล่งเงินทุนอื่นให้เสียดอกเบี้ยในอัตราสูง  อีกทั้งยังสามารถควบคุมการรับของโจรสามารถติดตามผู้กระทำความผิดได้  เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

กลับสู่หน้าหลัก

 

นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร

นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

 

นายสถิตย์ ศรีสงคราม

ปลัดเทศบาลเมืองยโสธร