แนะนำเทศบาล
วิสัยทัศน์
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
กองวิชาการฯ
งานทะเบียนราษฎร์
สถานธนานุบาล
งานเทศกิจ
กองช่างสุขาภิบาล
งานตรวจสอบภายใน
โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากร ตั้งตรงจิต ๑๕
โรงเรียนเทศบาล ๒สามัคคีวิทยากร
โรงเรียนเทศบาล ๓ ห้าธันวาคม

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือปฏิบัติงาน/บริการ

การบริหารงานบุคคล

การป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

จัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อพัสดุ ปี2562

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานประจำปี 2562

รายงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

แผนพัฒนาเทศบาล

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

แผนยุทธศาสตร์ ปี 63

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร้องเรียน-ร้องทุกข์

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 1. ด้านกายภาพ

           ที่ตั้งและอาณาเขต
           เทศบาลเมืองยโสธรตั้งอยู่ที่  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  ได้รับจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลยโสธร  อำเภอยโสธร  จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่  19  ธันวาคม  2487เมื่ออำเภอยโสธร  ยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดยโสธร  ตามประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  10 ลงวันที่  6 กุมภาพันธ์  2515  เทศบาลตำบลยโสธร  จึงได้เปลี่ยนฐานะเป็นเทศบาลเมืองยโสธร  ตั้งแต่วันที่  1 มีนาคม  2515 เทศบาลเมืองยโสธร  มีพื้นที่  9.7 ตารางกิโลเมตร  มีชุมชน 23 ชุมชน และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้

                   ทิศเหนือ          ติดกับ   ตำบลน้ำคำใหญ่          อำเภอเมืองยโสธร

                   ทิศใต้             ติดกับ   ตำบลเขื่องคำ             อำเภอเมืองยโสธร
                   ทิศตะวันออก    ติดกับ   ตำบลตาดทอง            อำเภอเมืองยโสธร
                   ทิศตะวันตก      ติดกับ   ตำบลสำราญ              อำเภอเมืองยโสธร
                       

แผนที่เขตเทศบาลเมืองยโสธร

         ลักษณะภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ
                       ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบ ดินร่วนปนทราย มีลำชีติดพื้นที่ด้านตะวันตกไหลผ่านไปทางทิศใต้ ห้วยน้ำคำน้อยติดพื้นที่ด้านทิศเหนือไหลไปทางทิศใต้เชื่อมต่อลำน้ำทวนห้วยมะค่า กุดจับ น้ำไหลลงสู่ลำน้ำชี และมีบึงบุ่งใหญ่ติดกับแม่น้ำชี พื้นที่อยู่เหนือระดับทะเล
ปานกลาง ระหว่าง 121 – 131 เมตร
                        สภาพอากาศโดยทั่วไปอยู่ในเขตอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ฤดูกาลโดยทั่วไปจึงไม่แตกต่างจากจังหวัดอื่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศมีลักษณะร้อนชื้นสลับแล้ง แบ่งฤดูกาลได้ 3 ฤดู คือ
                        1. ฤดูร้อน จะเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน อากาศจะร้อนจัดกลางเดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ย 38.40 องศาเซลเซียส
                        2. ฤดูฝน จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน รวมปริมาณน้ำฝนตลอดปี พ.ศ. 2558  เฉลี่ย 719.10 มิลลิเมตร และปี 2559 เฉลี่ย 634.40 มิลลิเมตร
                        3. ฤดูหนาว จะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูหนาว ประมาณ 17.60   องศาเซลเซียสในเดือนธันวาคม

2.ด้านการปกครอง/ประชากร

          เทศบาลเมืองยโสธร ประกอบด้วยชุมชน จำนวน 23 ชุมชน โดยแต่ละชุมชนมีคณะกรรมการชุมชนๆ ละ 12 คน  เทศบาลเมืองยโสธร มีนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 คน และสมาชิกสภาเทศบาล 3 เขต เขตละ 6 คน ซึ่งจากการออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.... เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559  มีประชากรทั้งหมด 20,283 คน แยกเป็น ชาย 9,873 คน หญิง 10,410 คน (ข้อมูลจากสำนักทะเบียนเทศบาลเมืองยโสธร ณ เดือน กันยายน 2559) มีผู้มีสิทธิ์ออกเสียง จำนวน 14,819 คน (ข้อมูลจากการออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ....
 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559)  ประชากรแยกตามชุมชนต่างๆ ดั
งนี้

 

ชุมชน

จำนวนประชากร

รวม

ชาย

หญิง

อุดมสุข

287

364

651

บ้านทุ่งเก่า

150

156

306

โนนตาล 1

328

360

688

โนนสมบูรณ์

188

174

362

ดาวดึงส์

307

306

613

สามัคคีเรือนจำ

317

300

617

โนนตาล 2

279

311

590

วัดมหาธาตุ

318

313

631

สามัคคีวัดดอนพระเจ้า

736

782

1,518

ย่าหล่าพัฒนา

283

291

574

วัดทุ่ง 1

458

544

1,002

วัดทุ่ง 2,3

339

399

738

บ้านกลาง

408

419

827

บ้านเหนือวัดสิงห์ท่า

443

499

942

เทศบาล

425

480

905

บ้านใต้สามัคคี

692

644

1,336

บ้านใต้สระแก้ว

640

647

1,287

ตลาดใหม่ – บ.ข.ส.

485

503

988

          (ข้อมูลจากสำนักทะเบียนเทศบาลเมืองยโสธร ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2559)
                     เทศบาลเมืองยโสธร  เทศบาลเมืองยโสธร  เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีกำหนดส่วนราชการ  ดังนี้        

 1. สำนักปลัดเทศบาล
 2. กองการศึกษา
 3. กองคลัง
 4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 5. กองช่าง
 6. กองช่างสุขาภิบาล
 7. กองวิชาการและแผนงาน
 8. กองสวัสดิการสังคม
 9. หน่วยตรวจสอบภายใน

จำนวนบุคลากร
                    พนักงานเทศบาลสามัญ 
ระดับ  9                   จำนวน           -         คน
ระดับ  8                   จำนวน           10      คน
ระดับ  7                   จำนวน           13      คน
ระดับ  6                   จำนวน           14      คน
ระดับ  5                   จำนวน           11      คน
ระดับ  4                   จำนวน           2        คน
ระดับ  3                   จำนวน           1        คน
ระดับ  2                   จำนวน           -         คน
ระดับ  1                   จำนวน           1        คน
          สรุป     พนักงานเทศบาลสามัญ  จำนวน  53  คน  ลูกจ้างประจำ  จำนวน  19  คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน  33   คน พนักงานจ้างทั่วไป  126 คน
 (ข้อมูลงานการเจ้าหน้าที่   สำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร  เดือนตุลาคม   2559 )   

พนักงานครูเทศบาล      
                   โรงเรียนเทศบาล  1       จำนวน           71      คน
                   โรงเรียนเทศบาล  2       จำนวน           61      คน
                   โรงเรียนเทศบาล  3       จำนวน           26      คน
                   สรุป   พนักงานครูเทศบาล  จำนวน  158   คน  ภารโรง  4  คน  จำนวนนักเรียน  3,964 คน  อาคาร  15  หลัง อาคารเอนกประสงค์  5 หลัง  ห้องสมุด  3  หลัง เรือนเพาะชำ  2  หลัง   
(ข้อมูลการศึกษา  สำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร  เดือนพฤษภาคม  2557 )

 1. ด้านสังคม

          3.1 ด้านการศึกษา
               การศึกษาในเขตเทศบาลเมืองยโสธร ประกอบด้วย  สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมือง มีตั้งแต่ระดับอนุบาล
      จนถึงระดับอุดมศึกษา คือ
                   1.  สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา                     จำนวน             1        แห่ง
                   2.  โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองยโสธร               จำนวน           3        แห่ง
                   3.  โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1     จำนวน           1        แห่ง
                   4.  โรงเรียนเอกชน                                    จำนวน           3        แห่ง
                  
                        จำนวนนักเรียน  ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองยโสธร 
                               -  นักเรียนระดับอนุบาล           จำนวน       709    คน
                               -  นักเรียนระดับประถมศึกษา   จำนวน     2,290    คน 
                               -  นักเรียนระดับมัธยมศึกษา     จำนวน    975        คน
                     (ข้อมูล  :  กองการศึกษาเทศบาลเมืองยโสธร  ณ  เดือนพฤษภาคม 2557)

  1. การสาธารณสุข

             1. มีโรงพยาบาลของรัฐ  1  แห่ง  ขนาด  370  เตียง  (เขตเทศบาลเมืองยโสธร )
             2. มีโรงพยาบาลเอกชน  2  แห่ง  ขนาด  110  เตียง 
             3. มีสถานีอนามัยอำเภอเมืองยโสธร  1  แห่ง
             4. มีศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดเทศบาลเมืองยโสธร  จำนวน  2  แห่ง
         3.3   การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม   ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร  มีสถานสงเคราะห์      
                ในพื้นที่  ได้แก่

 1. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร
 2. งานพัฒนาชุมชน  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองยโสธร

                   -    มูลนิธิรวมสามัคคียโสธร  ชมรมโรตารี่  สโมสรไลออนด์  เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร 
                         ให้สงเคราะห์ตามโอกาส

 1. เทศบาลเมืองยโสธร  ประสานงานกับหน่วยสงเคราะห์ต่างๆ  นำบริการช่วยเหลือประชาชน

      เช่น  บัตรสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล  เป็นต้น
          เทศบาลเมืองยโสธรได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ภายในเขตเทศบาลดังนี้
          1. ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 60 – 69 ปี    จำนวน  1,368 คน
                             2. ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 70 – 79 ปี     จำนวน    587 คน
                             3. ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 80 – 89 ปี     จำนวน   195 คน
                             4. ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 90 ปี ขึ้นไป     จำนวน    22 คน
       
        3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                   เทศบาลเมืองยโสธร  มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลเมืองยโสธร 
           มีเจ้าหน้าที่ อปพร.  จำนวน 500 นาย ที่ผ่านการฝึกอบรม ไว้คอยดูแลรักษาความสงบปลอดภัยของประชาชน
            และมีครุภัณฑ์ต่างๆไว้บริการประชาชนดังนี้
                          -  รถดับเพลิง                          จำนวน           2        คัน
                          -  รถบรรทุกน้ำ                        จำนวน           4        คัน
                          -  รถตรวจการณ์                      จำนวน           2        คัน
                          -  เครื่องสูบน้ำ                        จำนวน           2        เครื่อง
                          -  เครื่องหาบหาม                     จำนวน           1        เครื่อง
                          -  รถกู้ชีพ                              จำนวน           1        คัน
                          -  รถตรวจการณ์ อปพร.             จำนวน           1        คัน

 1. ระบบการบริการพื้นฐาน
  1. การคมนาคมขนส่ง

                       ถนนภายในเขตเทศบาลเมืองยโสธรมีระยะทางในเขตเทศบาลฯ  ( ถนน ซอย ตรอก ) รวม   

  1. กิโลเมตร ถนนสายหลักเป็นถนนลาดยางแอสฟัสติกส์ ถนนสายรองเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วทั้ง

           เขตเทศบาลเมืองยโสธร ปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงถนนสายต่างๆ เนื่องจากถนนก่อสร้างเป็น
           เวลานานทำให้ชำรุดทรุดโทรม ซึ่งเทศบาลได้ตั้งงบประมาณในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเป็นประจำทุกๆ ปี

  1. การไฟฟ้า

       ไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลเมืองยโสธร ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ไฟส่องสว่างตามถนนเทศบาลเมืองยโสธร ได้ติดตั้งให้กับชุมชนทุกชุมชน แต่ประชาชนบางส่วนยังต้องการไฟส่องสว่างตามถนนที่มีจุดเสี่ยง ซึ่งเทศบาลเมืองยโสธร ได้ตั้งงบประมาณในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเป็นประจำทุกๆ ปี ซึ่งเทศบาลต้องตั้งงบประมาณชำระค่าไฟฟ้าส่วนเกินสิทธิ เป็นประจำทุกปี

  1. การไฟฟ้า

                    ประชาชนส่วนใหญ่ใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค และ   มีประชาชนบางส่วน
              ที่ใช้น้ำประปาจากผิวดิน

  1. การโทรศัพท์/ไปรษณีย์

ประชาชนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งปัจจุบันตู้โทรศัพท์ภายในเขตเทศบาลเมืองมีไม่มากนัก
               ไปรษณีย์ มีที่ทำการไปรษณีย์ 1 แห่ง ตั้งอยู่ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

 1. ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น

               5.1  ศาสนา          ประชาชนนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่  มีวัดพุทธศาสนา  9  แห่ง และมีประชาชนบางส่วนนับถือศาสนาคริสต์  ศาสนาอิสลาม
     5.2  ศิลปประเพณี  วัฒนธรรม    ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณีและวัฒนธรรมของประชาชนจะคล้ายคลึง 
กับจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะปฏิบัติในทุกเดือน  ประชาชนส่วนใหญ่เรียกว่า  ฮีตสิบสอง                     คือ  จารีตหรือสิ่งที่ต้องกระทำ  กล่าวคือ

 1. เดือนอ้าย  นิมนต์สงฆ์เจ้าเข้ากรรมฯ
 2. เดือนสอง  มีการทำบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว
 3. เดือนสาม  ( มื้อเพ็ง )  ทำบุญข้าวจี่และบุญมาฆบูชา
 4. เดือนสี่     ทำบุญพระเหวด
 5. เดือนห้า    บุญตราสงกรานต์
 6. เดือนหก    ทำบุญวันวิสาขบูชา
 7. เดือนเจ็ด   บุญเทวดาอารักษ์หลักเมือง
 8. เดือนแปด  บุญเข้าพรรษา
 9. เดือนเก้า   บุญข้าวประดับดิน
 10. เดือนสิบ   บุญข้าวสารหรือข้าวสารท
 11. เดือนสิบเอ็ด  บุญออกพรรษา
 12. เดือนสิบสอง  ทำบุญขึ้นปีใหม่และบุญทอดกฐิน

                 5.3 สถานที่สำคัญของเทศบาลเมืองยโสธร

 1. พระธาตุอานนท์ ตั้งอยู่ในบริเวณวัดมหาธาตุ ภายในบรรจุอัฐิพระอานนท์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 1228   ถือเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองยโสธร
 1. พระพุทธบุษรัตน์หรือพระแก้วหยดน้ำค้าง เป็นพระพุทธรูปทรงปางสมาธิศิลปะสมัยเชียงแสน

                ตั้งอยู่ในวัดมหาธาตุ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าเมืองคนแรก

     -    หอไตร ตั้งอยู่ในบริเวณวัดมหาธาตุ เป็นหอไตรรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลักษณะเตี้ยแจ้ แบบหอไตรภาคอีสานทั่วไป มีทางไหลหรือทางเดินรอบใต้ชายคา ซุ้มประตูและบานประตูสลับลวดลายเคลือถม ลงรักปิดทองอย่างสวยงามเป็นที่เก็บตู้พระธรรม หีบพระธรรมเสลียงชั้นวางคัมภีร์ สร้างในรัชกาลที่ 4 – 5 กรุงรัตนโกสินทร์

     -    ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า  เป็นตึกแถวโบราณ รูปทรง ลวดลาย งดงาม ชี้ถึงวิถีลีลาชีวิตวัฒนธรรม   ภูมิปัญญาบรรพบุรุษแต่โบราณ ต่อมาในปี พ.ศ. 2357 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านสิงห์ท่าขึ้นเป็นเมือง ให้นามว่า “ เมืองยโสธร” หรือ “ยศสุนทร” และพระบาสมเด็จรพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทาน ปืนใหญ่ ให้แก่ชาวเมืองยโสธร ชื่อว่า “ปืนป้องนาง” ปัจจุบันได้อัญเชิญไว้ที่ด้านหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
                 -        หลวงพ่อพระสุก  พระสุก พระเสริม พระใส เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สันนิษฐานว่าสร้างขึ้น
                ราว พ.ศ.2091-2114 พร้อมกับพระองค์เจ้าตื๊อ สมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช แห่งอาณาจักรล้านช้าง
                (สปป.ลาว ในปัจจุบัน) สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ลงความเห็นว่าเป็นพระพุทธรูป
                ล้านช้างที่งดงามยิ่งกว่าพระพุทธรูปองค์อื่นๆ และทรงสันนิษฐานว่าสร้างโดยฝีมือ ช่างลาวพุงขาว
               ทั้งนี้มีการอัญเชิญพระเสริมและพระใสมาประดิษฐานที่กรุงเทพฯ โดยผู้ที่นำการอัญเชิญครั้งนั้นคือ
                   พระสุนทรราชวงศา (เหม็น) เจ้าเมืองยโสธร ลำดับที่ 4 (ผู้บูรณะวัดศรีธรรมาราม พ.ศ.2416)
                   แต่การอัญเชิญครั้งนั้นนำไปได้เฉพาะพระเสริม ส่วนพระใสมีเหตุไม่สามารถนำไปได้ สำหรับพระสุกนั้น
                   ยังจมอยู่ในแม่น้ำโขง

                             อย่างไรก็ตามเมื่อครั้งที่พระยาอุดรศรีโขมสาครเขตต์ (จิตร จิตตะยโศธร) ดำรงตำแหน่งปลัดมณฑล
                อุดร พ.ศ.๒๔๓๗ ช่วงเวลานั้นท่านได้ใช้นักโทษประหารทำการค้นหาพระสุกจนพบในแม่น้ำโขง แต่ยังไม่เป็น
               ที่เปิดเผย และคงเป็นบุญของชาว จ.ยโสธร ที่จะได้ดูแลรักษา “หลวงพ่อพระสุก” ท่านจึงมาประดิษฐาน
               ณ วัดศรีธรรมาราม อ.เมือง จ.ยโสธร มาโดยตลอด ท่านได้อัญเชิญพระพุทธรูปขัดเงาสร้างยุคเวียงจันทน์นาม
               ว่า “คัมภีรพุทธเจ้า” มาประดิษฐานในพระอุโบสถวัดศรีธรรมาราม คราวบูรณะพระอุโบสถ (พ.ศ.2467-
               2473) ซึ่ง “คัมภีรพุทธเจ้า” นี้จากการสืบค้นทำให้ทราบว่าคือ    “หลวงพ่อพระสุก” เจดีย์ประดิษฐานหลวง
              พ่อพระสุก อยู่ ณ พิพิธภัณฑ์พระเทพสังวรญาณ (หลวงตาพวง สุขินทริโย) วัดศรีธรรมาราม

     - วิมาณพญาแถน  ตั้งอยู่บริเวณริมทวน เป็นสถานที่ที่แสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัด เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของจังหวัด ซึ่งภายในวิมานพญาแถนนั้นประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่สะท้อนถึงตำนานบุญบั้งไฟของยโสธร คือ อาคารวิมานพญาแถน อาคารพญานาค อาคารพญาคันคาก และประติมากรรมขบวนแห่บั้งไฟ สำหรับอาคารพญาคันคากที่เป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวนั้น สร้างขึ้นเป็นรูปร่างพญาคันคาก มีความสูง 19 เมตร ภายในอาคารประกอบด้วยพื้นที่จัดนิทรรศการจำนวน 4 ชั้น ได้แก่
     ชั้นที่ 1 แสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองยโสธร
     ชั้นที่ 2 ตำนานพญาแถนและพญาคันคาก
                     ชั้นที่ 3 ตำนานและเรื่องราวของบั้งไฟ
                     ชั้นที่ 4 อัตลักษณ์เมืองยโสธร 

 1. งานประเพณีบุญบั้งไฟ  หรือบุญเดือนหก เป็นประเพณีจัดยิ่งใหญ่ของจังหวัดยโสธร จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤษภาคม วันศุกร์เป็นวันประกวดกาพย์เซิ้ง ประกวดกองเชียร์ วันเสาร์เป็นวันแห่ขบวนฟ้อนรำ การตกแต่งบั้งไฟ วันอาทิตย์เป็นวัดจุด เพื่อถวายพญาแถน ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล

            5.4 สินค้าพื้นเมืองและของฝาก
                       สินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของเทศบาลเมืองยโสธร ได้แก่ ปลาส้ม และ ลอดช่อง ซึ่งนักท่องเที่ยว
                 หาซื้อได้ในตลาดสดเทศบาลเมืองยโสธร

 1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   ทรัพยากรน้ำ ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร  มีแหล่งน้ำล้อมรอบ คือ  แม่น้ำชีลำน้ำทวน  บึงบุ่งใหญ่
          กุดเซียม  ห้วยคำน้อย  และกุดจับ
                   การบำบัดน้ำเสีย    แหล่งน้ำธรรมชาติรอบเขตเทศบาลเมืองยโสธรเป็นแหล่งรับปริมาณน้ำฝนและน้ำเสีย
           จากชุมชน  โดยไม่ได้ผ่านกระบวนการบำบัด  แต่ยังอยู่ในสภาพที่ยังไม่ถึงขั้นเน่าเสีย   จุดปล่อยน้ำเสีย
           ของเทศบาลเมืองยโสธร  ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ  มี  6  จุด 
                      จุดที่  1 บริเวณด้านหลังวัดป่าอัมพวัน
                      จุดที่  2  ด้านหลังวัดสิงห์ท่า 
                      จุดที่  3 ข้างเรือนจำจังหวัด 
                      จุดที่  4 ข้างถนนวิทยธำรงค์
                       จุดที่ 5  บริเวณลำน้ำทวน   สวนพญาแถน
                       จุดที่ 6 ข้างถนนหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

                   เทศบาลเมืองยโสธรมีบ่อกำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน ที่ใช้ระบบคัดแยกขยะและใช้เทคโนโลยีฝังกลบ
            ใช้พื้นที่ 123  ไร่  ตั้งอยู่ตำบลสิงห์  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  ระยะทางประมาณ 18  กิโลเมตร
            โดยมีปริมาณขยะมูลฝอย ดังนี้
-  ปริมาณทิ้งขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลฯ  เฉลี่ยประมาณ 608.08 ตันต่อเดือน
                   -  ปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถจัดเก็บได้ เฉลี่ยประมาณ 1,183 ตันต่อเดือน
                      ( อปท.อื่นนำมากำจัดที่บ่อกำจัดขยะของเทศบาลเมืองยโสธร)
                      (ข้อมูลจากกองช่างสุขาภิบาล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2559 )

                ยานพาหนะใช้ขนขยะมูลฝอย

     -  รถขนขยะมูลฝอย  จำนวน           8        คัน
   -  รถขนกิ่งไม้            จำนวน           1        คัน

       เครื่องจักรและยานพาหนะใช้ในบ่อกำจัดขยะมูลฝอย

     -  รถแมคโคร                 จำนวน           2        คัน
     -  รถเกรด                      จำนวน           1        คัน
     -  รถบรรทุก   10 ล้อ        จำนวน           1        คัน  
     -  รถบรรทุกน้ำ                จำนวน           1        คัน

กลับสู่หน้าหลัก

 

นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร

นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

 

นายสถิตย์ ศรีสงคราม

ปลัดเทศบาลเมืองยโสธร