แนะนำเทศบาล
วิสัยทัศน์
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
กองวิชาการฯ
งานทะเบียนราษฎร์
สถานธนานุบาล
งานเทศกิจ
กองช่างสุขาภิบาล
งานตรวจสอบภายใน
โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากร ตั้งตรงจิต ๑๕
โรงเรียนเทศบาล ๒สามัคคีวิทยากร
โรงเรียนเทศบาล ๓ ห้าธันวาคม

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือปฏิบัติงาน/บริการ

การบริหารงานบุคคล

การป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

จัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อพัสดุ ปี2562

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานประจำปี 2562

รายงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

แผนพัฒนาเทศบาล

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

แผนยุทธศาสตร์ ปี 63

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร้องเรียน-ร้องทุกข์

 

ภาพกิจกรรมเทศบาลเมืองยโสธร

เรื่องรับสมัครบุคคเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองยโสธรตำแหน่งครูผู้ช่วย (วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์)

เรื่องรับสมัครบุคคเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองยโสธร

เรื่องกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร
เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองยโสธร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรื่อง การยื่นคำร้องขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563

ข้อมูลลานกีฬาชุมชนทั้ง 23 ชุมชน เทศบาลเมืองยโสธร

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่องการยื่นคำร้องขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองยโสธร

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองยโสธร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองยโสธร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองยโสธร

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองยโสธร
ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองยโสธร
ข่าวประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่องการปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาลเมืองยโสธร

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองยโสธร

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองยโสธร

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองยโสธร

เอกสารแนบท้าย

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองยโสธร

เรื่องเปลี่ยนแปลงกำหนดการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของทศบาลเมืองยโสธร

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองยโสธร

ภาคผนวก

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองยโสธร

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองยโสธร

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองยโสธร

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองยโสธร

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองยโสธร

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองยโสธร

การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา2563

เรื่อง การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองยโสธร

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร
เรื่อง เรียกประมูลให้เช่าทรัพย์สิน (ส้วมสาธารณะ จำนวน 10 ห้อง) ตลาดสดเทศบาล 1 มีกำหนดเช่า 1 ปี
ผู้สนใจยื่นซองประมูลราคา ในราคาชุดละ 100 บาท
ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

งานกองคลัง เทศบาลเมืองยโสธร 045-712251 ต่อ 109

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองยโสธ

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองยโสธร

 

ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองยโสธร  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองยโสธร

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองยโสธร

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองยโสธร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองยโสธร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดเก็บภาษี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน ของทุกปี และชำระภายใน 30 วัน นบตั้งแต่ได้รับใบแจ้งการประเมิน

ภาษีป้าย ชำระภาษีป้ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของทุกปี

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองยโสธร

เอกสารแนบท้าย

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/ndftul

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/ndftul

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

เอกสารประชาสัมพันธ์ภาษี 3 ภาษี

แผ่นที่ 1

แผ่นที่ 2

แผ่นที่ 3

แผ่นที่ 4

แผ่นที่ 5

แผ่นที่ 6

แผ่นที่ 7

 

 

กลับสู่หน้าหลัก

 

นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร

นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

 

นายสถิตย์ ศรีสงคราม

ปลัดเทศบาลเมืองยโสธร